مقالات مرتبط به HTLV_I در خراسان :

همکاران گرامی چنانچه مقالات مرتبط با HTLV_I دارند و در این سایت نیامده است به آدرس info@htlv-i.com بفرستید.

ستاد HTLV-I برای ژورنال ( Iranian Journal Of Basic Medical Science ) مقاله Orginal می پذیرد .

مقاله htlv 31

Molecular phylogeny of human T-cell leukemia virus type I and II of Amerindians in Colombia and Chile.
admin       ۱۳۸۹/۱۰/۲       Htlv

صفحات :
۱
 
۲
 
۳
 
۴
 

ستاد HTLV-I

ستاد HTLV-I

نو روزنامه

اولین کنگرهHTLV-I