مصاحبه با یکی از متخصصین ایمونولوژی

 چرا تعداد کمی از افراد آلوده به HTLV-I مبتلا به عوارض خونی و یا عصبی می شوند؟

عواملی از قبیل ژنتیک میزبان نقش تعیین کننده ای در بروز عوارض خصوصا تظاهرات عصبی دارند. پلی مرفیسم ژنها پاسخ ایمنی را تحت تاثیر قرار داده و موجب تغییر در پیامد عفونت HTLV-I می گردند. یکی دیگر از مهمترین عوامل، پیش آگهی بیماری، بار ویروس می باشد. هر چه بار ویروس بیشتر باشد احتمال بروز عوارض بیشتر است.

افراد مختلف بر اساس زمینه ژنتیکی و محیطی، پاسخ ایمنی متفاوتی با هم دارند که این امر در کنترل بار ویروس و به دنبال آن بروز عوارض تاثیر گذار خواهد بود.

ستاد HTLV-I

ستاد HTLV-I

نو روزنامه

اولین کنگرهHTLV-I