اولین جلسه رسمی ستاد HTLV-I در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اولین جلسه رسمی "ستاد HTLV-I و بیماریهای وابسته" دانشگاه علوم پزشکی مشهد در روز دوشنبه مورخه 3/5/1390 با حضور آقایان دکتر توکل افشاری (معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد)، دکتر اعتمادی (رئیس ستاد)، دکتر فرید (دبیر ستاد)، دکتر رفعت پناه، دکتر شیردل، دکتر بوستانی، دکتر درخشان، دکتر قزوینی، دکتر رضایی، دکتر پورسید (کارشناس مسئول پژوهشی ستاد)، دکتر بیدخوری (نماینده جهاد دانشگاهی) و خانم دکتر بازرگانی (نماینده سازمان انتقال خون) در محل ساختمان قرشی (معاونت پژوهشی) تشکیل گردید.

 

در ابتدا پس از صحبت های آقایان دکتر اعتمادی، دکتر توکل افشاری، دکتر فرید و سایر شرکت کنندگان مبنی بر اهمیت امور مربوط به تبدیل ستاد به قطب آموزشی و پژوهشی کشور، تصمیمات مهمی اتخاذ گردیدکه در صورتجلسه به تفصیل ذکر شده است. در همین راستا، چارت سازمانی ستاد به اعضای شرکت کننده در جلسه و مسئولین واحدهای زیر مجموعه ستاد ارائه گردید. در پایان قابل ذکر است جلسات مدون ستاد هر دو ماه یک بار در محل ساختمان قرشی برگزار می گردد.

 

اساسنامه ستاد

 

چارت سازمانی

 

صورتجلسه1 (90/5/3)

ستاد HTLV-I

ستاد HTLV-I

نو روزنامه

اولین کنگرهHTLV-I