قابل توجه افراد با عفونت HTLV-I

قابل توجه بیماران HTLV-I

داروهای تبلیغ شده در ماهواره برای درمان این بیماران اساس علمی ندارد.

ستاد HTLV-I

ستاد HTLV-I

نو روزنامه

اولین کنگرهHTLV-I