HTLV-I جزو خانواده رتروویروس ها

HTLV-I جزو خانواده رتروویروس ها می باشد. دراین خانواده ویروس های بسیار متفاوتی از بی خطر تا بسیار خطرناک وجود دارد، اما رفتار آنها بسیار با هم متفاوت است. بعضی سلولهای T را آلوده و تخریب وبعضی باعث القای تکثیر آنها می شوند.
بعضی در همه افراد آلوده ایجاد بیماری می کنند، اما بعضی مثل HTLV-I فقط در 3-1 در صد افراد آنهم در مدت طولانی بیماری ایجاد می کنند یا بطور مثال  HTLV-II و HTLV-III بیماری زا نیستند و اهمیت پزشکی نیز ندارند.

بنابراین اصطلاحاتی که بعضی همکاران کادر پزشکی در مورد ویروس HTLV-I بکار می برند، غیر علمی ، نادرست و ناشی از درک نادرست از مطالبعلمی و بیماری ها می باشد. پس، برای مشاوره فقط باید از افرادی که در مورد این ویروس تحقیق می کنندمراجعه کنید و صرف کار دانشگاهی یا پزشکی ملاک نمی باشد.

ستاد HTLV-I

ستاد HTLV-I

نو روزنامه

اولین کنگرهHTLV-I